Search
Γρήγορη Πρόσβαση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσική με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2023-2024 _______________________________________________________________________ ΦΕΚ Ίδρυσης: 252/7-4-1994, ΦΕΚ Τροποποίησης: 466/20-6-1996, ΦΕΚ Αντικατάστασης: 43/22-1-2003, ΦΕΚ Αντικατάστασης: 2062/29-7-2014, ΦΕΚ Επανίδρυσης 1759/Β/17-5-2018, ΦΕΚ Τροποίησης 1556/Β/17-3-2023. Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών: Δεληγιαννάκης Ιωάννης, Καθηγητής (Διευθυντής) Νίντος Αλέξανδρος, Καθηγητής Πατρώνης Νικόλαος, Καθηγητής Σοφικίτης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Φλωράκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

Περιεχόμενα

Α. Ιστορικό του Π.Μ.Σ. Φυσικής Β. Γνωστικό αντικείμενο – Σκοπός
Γ. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Δ. Κατηγορίες Πτυχιούχων
Ε. Διάρκεια Φοίτησης – Γλώσσα ΣΤ. Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Υπόδειγμα εξετάσεων)
Ζ. Μαθήματα και διδάσκοντες Η. Υποδομές
Θ. Διαδικασίες αξιολόγησης Ι. Πηγές χρηματοδότησης (υποτροφίες)
Κ. Περιγράμματα Μαθημάτων Λ. Κανονισμός
Μ. Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Ν. Διδακτορικές Σπουδές
Παράρτημα Α’: Κατάλογος Μ.Δ.Ε.-Δ.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ. Φυσικής Παράρτημα Β’: Κατάλογος διδακτορικών διατριβών Τμήματος Φυσικής
A. Ιστορικό του Π.Μ.Σ. Φυσικής Το Τμήμα Φυσικής παρέχει τη δυνατότητα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων. Μεταξύ των Π.Μ.Σ. του Τμήματος, το Π.Μ.Σ. Φυσικής είναι το αρχαιότερο και το μεγαλύτερο τόσο σε αριθμό διδασκόντων όσο και σε αριθμό Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) και Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.). Λειτουργεί από το 1993 ενώ αναμορφώθηκε το 2014 (113869/Β7 υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 2062/2014 τ. Β’). Στα 25 χρόνια λειτουργίας του έχουν εκπονηθεί 144 Διδακτορικές Διατριβές (Παράρτημα B) ενώ έχουν απονεμηθεί 77 Μ.Δ.Ε. (Παράρτημα A). Το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 φοιτούν 32 Μ.Φ. Το ΠΜΣ Φυσικής στα 25 χρόνια της αδιάλειπτης λειτουργίας του έχει επενδύσει στην προσέλκυση πολλών (>250) υποσχόμενων νέων φοιτητών/τριών με τη μετατροπή τους σε πλήρως εκπαιδευμένους, ανεξάρτητους επιστήμονες. Η προσεκτική επιλογή των κατευθύνσεων (θεωρητική και πειραματική), των μεταπτυχιακών μαθημάτων, των διδασκόντων καθώς και το επίπεδο της προτεινόμενης έρευνας διευρύνει το υπόβαθρο των Μ.Φ. και τους παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε βασικούς και εφαρμοσμένους τομείς στην απαρχή της σταδιοδρομίας τους. Δεδομένης της σημερινής κατάστασης αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη συμβολή στην ανάπτυξη της Ηπείρου και της χώρας. Επιπλέον το ΠΜΣ λειτουργεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους Μ.Φ.. Συνοπτικά, το Π.Μ.Σ. Φυσικής αποτελεί τον πυλώνα των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Φυσικής. Είναι ένα σύγχρονο, συνεχώς εξελισσόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τη δυναμική περαιτέρω εξέλιξης. Β. Γνωστικό αντικείμενο – Σκοπός Αντικείμενο του ΠΜΣ Φυσικής είναι η Επιστήμη της Φυσικής (βασική και εφαρμοσμένη). Ο σκοπός του ΠΜΣ είναι διττός:
  1. Η κατάρτιση επιστημόνων σε μεταπτυχιακό επίπεδο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ώστε να έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστημονικής έρευνας.
  2. Η εξειδίκευση επιστημόνων σε βασικούς και εφαρμοσμένους τομείς αιχμής ώστε να παραμένουν παραγωγικοί σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας.
Πολιτική ποιότητας για την ανάπτυξη και βελτίωση του ΠΜΣ (αρχείο PDF) Στοχοθεσία ποιότητας για το ΠΜΣ (αρχείο PDF) Γ. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Μ.Σ.) ως «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσική με Ειδίκευση στη Θεωρητική Φυσική» ή «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσική με Ειδίκευση στην Πειραματική Φυσική» Δ. Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Επιστήμης Υλικών και Βιολογίας), και συναφών Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80)), καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ε. Διάρκεια Φοίτησης – Γλώσσα Π.Μ.Σ. Η διάρκεια φοίτησης είναι κατ’ ελάχιστο τρία (3) εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την υποβολή και κρίση της διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα. Με το πέρας του πρώτου εξαμήνου φοίτησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες (Μ.Φ.) επιλέγουν μια εκ των κατευθύνσεων με τα αντίστοιχα μαθήματα επιλογής. Η διδασκαλία, οι εργασίες, οι εξετάσεις και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας στο Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνονται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα. ΣΤ. Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών Η επιλογή των Μ.Φ. γίνεται μετά από εξετάσεις στη βασική Φυσική κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται υπό την ευθύνη της συντονιστικής επιτροπής του Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνει τα εξής:
  1. Γραπτές εξετάσεις σε θέματα Γενικής και Σύγχρονης Φυσικής (Υπόδειγμα εξετάσεων)
  2. Γραπτές εξετάσεις σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική)
Επί πλέον, οι υποψήφιοι υποχρεούνται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της Σ.Ε.. Απόφοιτοι με εξαιρετική επίδοση στο βαθμό πτυχίου – όπως αυτή καθορίζεται στην προκήρυξη – καθώς και κάτοχοι Δ.Μ.Σ. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το ανωτέρω Π.Μ.Σ. απαλλάσσονται από τις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις στη Γενική Φυσική. Απόφοιτοι Πανεπιστημίων του εξωτερικού γίνονται δεκτοί με βάση τις επιδόσεις τους (α) στον πρώτο κύκλο σπουδών και (β) σε διεθνή τεστ καθώς και στη βάση συστατικών επιστολών. Οι τελευταίοι υποχρεούνται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της Σ.Ε.. Το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας για την κατηγορία αυτή των υποψηφίων είναι το Γ1/C1 («πολύ καλή γνώση»). Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η αναγνώριση του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής – σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται στην προκήρυξη – αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  2. Αντίγραφο πτυχίου.
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  4. Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσει στην επιλογή (π.χ. διπλωματική εργασία, ερευνητική εμπειρία, δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, κλπ.).
Ζ. Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των απαιτούμενων ECTS για τη απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι 90. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζονται ως ακολούθως:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

( Διδάσκων )
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS Εβδ. Ωρες Διδασκαλίας
Κβαντική Μηχανική (Υ) Δ. Σοφικίτης 10 5
Πειραματική Φυσική (Υ) Γ. Φλούδας, Ι. Δεληγιαννάκης, Α. Δούβαλης, Κ. Κοσμίδης, Σ. Κοέν, Α. Νίντος, Σ. Πατσουράκος 10 5
Στατιστική Φυσική (Υ) Ι. Δεληγιαννάκης 10 5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS Εβδ. Ωρες Διδασκαλίας
Κλασική Ηλεκτροδυναμική (Υ) Ι. Φλωράκης 9 5
Μάθημα επιλογής α’ 7 4
Μάθημα επιλογής β’ 7 4
Μάθημα επιλογής γ’ 7 4
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS B΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Μαθήματα επιλογής (Β’ εξάμηνο)

Κατεύθυνση Θεωρητικής Φυσικής Κατεύθυνση Πειραματικής Φυσικής
Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής, Α. Δέδες, Γ. Λεοντάρης Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής, Α. Δέδες, Γ. Λεοντάρης
Βαρύτητα, Κοσμολογία, Π. Καντή Επιστήμη των Υλικών, Α. Μάρκου
Φυσική Πλάσματος, Β.Αρχοντής Φυσική στη Νανοκλίμακα, Ι. Δεληγιαννάκης
Αστροφυσική, Α. Νίντος Αστροφυσική, Α. Νίντος
Υπολογιστικές Μέθοδοι Φυσικής (Δεν προσφέρεται για το ακ. έτος 2023-2024) Κβαντική Οπτική και Laser, Δ. Σοφικίτης
Κβαντική Θεωρία Πεδίου, Κ. Ταμβάκης Κβαντική Θεωρία Πεδίου, Κ. Ταμβάκης
Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Α. Δέδες Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Α. Δέδες
Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, Γ. Ευαγγελάκης Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, Γ. Ευαγγελάκης
Ατομική και Μοριακή Φυσική, Κ. Κοσμίδης, Σ. Κοέν Ατομική και Μοριακή Φυσική, Κ. Κοσμίδης, Σ.Κοέν
Πυρηνική Φυσική, Ν. Πατρώνης Πυρηνική Φυσική, Ν. Πατρώνης
Στατιστική ανάλυση πειραματικών δεδομένων (C++), Π. Κόκκας, Κ. Φουντάς Στατιστική ανάλυση πειραματικών δεδομένων (C++), Π. Κόκκας, Κ. Φουντάς
Βιοφυσική, Π. Παπαδόπουλος
Μαγνητισμός, Α. Δούβαλης
Η. Ύπαρξη/Διαθεσιμότητα Υποδομών Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Π.Μ.Σ. συνίσταται στα κάτωθι: (α) Δύο αίθουσες διδασκαλίας (β) Μία αίθουσα εργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών (γ) Ένα εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τμήματος Φυσικής (δ) Τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής (ε) Η Κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η αίθουσα αναγνωστηρίου Τμήματος Φυσικής Αναλυτικά, τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος (δ) που σχετίζονται με τα θεωρητικά και πειραματικά μαθήματα του Π.Μ.Σ. Φυσικής καθώς και οι ερευνητικές τους δραστηριότητες έχουν ως εξής: Α’ Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής, Β’ Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τομέα Θεωρητικής Φυσικής καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η Θεωρητική Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων αποτελεί κύριο ενδιαφέρον πολλών μελών του Τομέα. Ειδικότερα, αντικείμενο μελέτης αποτελούν οι σύγχρονες Θεωρίες Βαθμίδας, η Υπερσυμμετρία, οι Θεωρίες Υπερχορδών και η ενοποίηση των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων μεταξύ στοιχειωδών σωματιδίων. Η φαινομενολογική ανάλυση των μοντέλων που απορρέουν από τις θεωρίες αυτές οδηγεί σε προβλέψεις συγκρίσιμες με τα πειραματικά δεδομένα. Οι κοσμολογικές συνέπειες των μοντέλων για τα στοιχειώδη σωματίδια, αλλά και η Κοσμολογία αυτή καθεαυτή αποτελεί επίσης ερευνητικό αντικείμενο του Τομέα (Μελανές Οπές, Πληθωριστικό Σύμπαν κλπ,). Στα ερευνητικά θέματα του Τομέα συμπεριλαμβάνεται η Θεωρητική Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης. Η αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στην περιοχή αυτή αφορά την ηλεκτρονική δομή ατόμων, μορίων και στερεών, τη μελέτη κρυσταλλικών και άμορφων υλικών, θέματα θεωρίας εντοπισμού σε μη περιοδικά συστήματα, θέματα μαγνητισμού και μη γραμμικής δυναμικής. Μέλη του Τομέα αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα στη Θεωρητική Πυρηνική Φυσική. Ειδικότερα, μελετώνται οι πυρηνικές δυνάμεις μεταξύ νουκλεονίων μέσω των αλληλεπιδράσεων των κουάρκς, η αποδιέγερση-ββ και άλλα θέματα. Γ’ Εργαστήριο Φυσικής (Ατομικής και Μοριακής Φυσικής), ΣΤ’ Εργαστήριο Φυσικής (Πυρηνικής Φυσικής), Β’ Εργαστήριο Φυσικής (Υψηλών Ενεργειών και Εφαρμογών) Αντικείμενο της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Ατομικής και Μοριακής Φυσικής είναι η μελέτη της ατομικής και μοριακής δομής καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών με βάση την τεχνολογία laser. Με τη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών μελετώνται υψηλά διεγερμένες και αυτοϊονιζόμενες ατομικές καταστάσεις και μη γραμμικά φαινόμενα (γένεση αρμονικών, οπτική συζυγία φάσης, κ.λπ.). Με τεχνικές φασματομετρίας μάζας μελετώνται ηλεκτρονιακές μοριακές καταστάσεις και η δυναμική αυτών. Επίσης, αναπτύσσεται δραστηριότητα με αντικείμενο την κατανόηση της αλληλεπίδρασης ισχυρών πεδίων laser με μόρια και την αξιοποίηση των διαδικασιών που ενέχονται για την ανάπτυξη νέων τεχνικών (ευθυγράμμιση μορίων, κ.λπ.). Παράλληλα, μέλη του Εργαστηρίου ασχολούνται με θεωρητικούς υπολογισμούς σε συνάφεια και με την ανωτέρω δραστηριότητα. Στα πλαίσια της εφαρμοσμένης έρευνας εντάσσεται η αποδόμηση υλικών, η ανάπτυξη αναλυτικών τεχνικών, η ανάπτυξη φραγμάτων Bragg σε οπτικές ίνες, η κατασκευή αισθητήρων οπτικών ινών και ανάλογες εφαρμογές φωτονικής σε τομείς τηλεπικοινωνιών και βιομηχανικής παραγωγής. Το Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα στη μελέτη της πυρηνικής δομής των μηχανισμών πυρηνικών αντιδράσεων και της πυρηνοσύνθεσης με σταθερές και ραδιενεργές δέσμες. Τα πειράματα πραγματοποιούνται σε διάφορα Ευρωπαϊκά ή/και Διεθνή Κέντρα Πυρηνικών Ερευνών (GANIL, ISOLDE, CERN, INFN Legnaro and Catania) καθώς και σε άλλα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια που διαθέτουν επιταχυντικές διατάξεις. Μεταξύ των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου είναι και θέματα Εφαρμοσμένης Πυρηνικής Φυσικής, όπως η πυρηνική μικροανάλυση και η ακτινο-οικολογία (μελέτη των μηχανισμών διακίνησης ραδιενεργών ρύπων στο περιβάλλον). Το Εργαστήριο Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (ΦΥΕ) συμμετέχει στο πείραμα CMS στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σωματιδιακής Φυσικής CERN, το οποίο μελετά τις αλληλεπιδράσεις πρωτονίων-πρωτονίων σε ενέργειες κέντρου μάζας έως 14 TeV. Ειδικότερα, το εργαστήριο ΦΥΕ συμμετέχει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή ανιχνευτικών συστημάτων πυριτίου, την ανάπτυξη ηλεκτρονικών-μικροηλεκτρονικών συστημάτων για τη λήψη δεδομένων και την ανάπτυξη του συστήματος σκανδαλισμού του πειράματος CMS. Επιπλέον ασχολείται με τη μελέτη της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής καθώς και φυσικής πέραν του καθιερωμένου προτύπου. Α’ Εργαστήριο Φυσικής (Φασματοσκοπίας Mössbauer και Φυσικής Υλικών) Δ’ Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Επιφανειών) Εργαστήριο Ηλεκτρονικής – Τηλεπικοινωνιών και Εφαρμογών Ε’ Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Επιστήμης των Υλικών) Το Εργαστήριο Φασματοσκοπίας Mössbauer και Φυσικής Υλικών ασχολείται με Φασματοσκοπία Mössbauer, μαγνητικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες της ύλης, χαρακτηρισμό υλικών με Φασματοσκοπία Mössbauer, EPR και περίθλαση ακτίνων X, παρασκευή και μελέτη μαγνητικών υλικών, λεπτών υμενίων, νανοσωματιδίων, πηλών, φυλλόμορφων υλικών, μοριακών συνθετικών συμπλόκων και καταλυτών. Στο Εργαστήριο Φυσικής Επιφανειών γίνεται μελέτη των ιδιοτήτων των επιφανειών και διεπιφανειών της συμπυκνωμένης ύλης, καθώς και μελέτη των αλληλεπιδράσεων των επιφανειών με αποθέτες κλάσματος του μονοστρώματος μέχρι λεπτά φιλμ σε συνθήκες υπερύψηλου κενού. Οι μελέτες αφορούν κρυσταλλικές και άμορφες επιφάνειες και γίνονται με τις βασικές τεχνικές μελέτης επιφανειακών φαινομένων χρησιμοποιώντας περίθλαση ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας (LEED), φασματοσκοπία ηλεκτρονίων Auger (AES), φασματοσκοπία απωλειών ενέργειας (EELS), φασματοσκοπία μάζας (QMS) και μετρήσεων έργου εξόδου (WF). Στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής – Τηλεπικοινωνιών και Εφαρμογών γίνεται μελέτη φθοριζόντων υλικών και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων, ημιαγωγικών υλικών και διατάξεων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οι τεχνικές: Φασματοσκοπία Βαθέων παγίδων (DLTS). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Ε’ Εργαστηρίου εστιάζονται στην κατανόηση και την πρόβλεψη σχέσεων δομής-ιδιοτήτων σύνθετων υλικών καθώς και στη φυσική της εύπλαστης ύλης (πολυμερή, βιοπολυμερή και υγροί κρύσταλλοι). Ειδικότερα, γίνεται χρήση διηλεκτρικής φασματοσκοπίας, ρεολογίας και τεχνικών σκέδασης για τη μελέτη: (α) αυτο-οργάνωσης, διαμόρφωσης και δυναμικής συνθετικών και βιολογικών μακρομορίων, (β) δυναμικής μακρομορίων κοντά στο σημείο υάλου, (γ) δομής, αυτο-οργάνωσης και δυναμικής νανο-δομημένων υλικών, (δ) κρυστάλλωσης συνθετικών και βιολογικών μακρομορίων και (ε) δυναμικής εύπλαστης ύλης σε περιορισμένες γεωμετρίες – επιφάνειες. Εργαστήριο Αστρονομίας Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Εργαστηρίου Αστρονομίας συμπεριλαμβάνουν τη Φυσική του Ηλίου και του Διαστήματος καθώς και τη μελέτη αστέρων. Μελετώνται τόσο παρατηρησιακά όσο και θεωρητικά οι φυσικές διαδικασίες που συμβαίνουν στον Ήλιο. Το παρατηρησιακό υλικό συλλέγεται από επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια και εκτείνεται πρακτικά σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (από τις σκληρές ακτίνες X μέχρι τα μετρικά ραδιοκύματα). Η μελέτη καλύπτει όλα τα στρώματα της ηλιακής ατμόσφαιρας και εκτείνεται από τον «ήρεμο Ήλιο» μέχρι τα κέντρα δράσης και τα βίαια εκρηκτικά φαινόμενα. Επίσης μελετάται η επίδραση των ηλιακών εκρηκτικών φαινομένων στη Γη. Με χρήση του διαστημικού τηλεσκοπίου ROSAT μελετώνται αστέρες με χρωμοσφαιρική δραστηριότητα στο μακρινό υπεριώδες (60-200 Å). Τέλος μελετώνται η ισορροπία η ευστάθεια και φαινόμενα μεταφοράς αστροφυσικού και εργαστηριακού πλάσματος. Θ. Διαδικασίες αξιολόγησης Το προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από 33 μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) 9 μέλη ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), 3 μέλη ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) και 5 μέλη Διοικητικού Προσωπικού. Στο Τμήμα φοιτούν περίπου 1600 προπτυχιακοί φοιτητές, 100 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 30 διδακτορικοί φοιτητές. Αξιολόγηση σε επίπεδο Τμήματος Το υψηλό επίπεδο της ερευνητικής δραστηριότητας αποδεικνύεται από τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά (Εικόνα 1), τον αριθμό των αναφορών των μελών του Τμήματος, την ικανότητά τους να προσελκύσουν ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, αλλά και τις συνεργασίες μελών του Τμήματος με επιστήμονες αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Εικόνα 1. Αριθμός δημοσιεύσεων Τμήματος Φυσικής την περίoδο 2005-2017. Το Τμήμα Φυσικής ακολουθεί πάγιες τακτικές εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Στα πλαίσια της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης το Τμήμα συνέταξε την 1η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης για τα έτη 2004-08. Η διαδικασία αξιολόγησης για το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2010 με την επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης με την αποστολή από την ΑΔΙΠ της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος. Η διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος συνεχίστηκε με τις ετήσιες απογραφικές εκθέσεις. Το σύνολο των αξιολογήσεων του Τμήματος βρίσκεται εδώ. Παράλληλα, το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη σημασία στη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και για το σκοπό αυτό διαθέτει εκπαιδευτικό υλικό για μεγάλο μέρος των μαθημάτων του μέσω του Διαδικτύου. Επίσης έχει θεσμοθετήσει τη διαρκή αξιολόγηση του διδακτικού αλλά και του ερευνητικού έργου των μελών του (εδώ). Ιδιαίτερη προσπάθεια έχει επίσης καταβληθεί για την εκλαΐκευση και τη διάδοση της επιστήμης της Φυσικής στο ευρύ κοινό. Για το σκοπό αυτό το Τμήμα διοργανώνει ανοικτά σεμινάρια, συμμετέχει στη διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει ιδρύσει εργαστήριο πειραμάτων επίδειξης το οποίο δέχεται τις επισκέψεις μαθητών από σχολικές μονάδες της περιοχής. Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. Φυσικής Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες. Γίνεται χρήση του ειδικού ερωτηματολογίου του Ιδρύματος ως διαγνωστικού εργαλείου για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις που αποσκοπούν στην αποτίμηση της “Ποιότητας διδασκαλίας” και του “Περιεχομένου και της οργάνωσης των μαθημάτων”. Αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου οι οποίες επιτρέπουν την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων, αλλά και ανοιχτού τύπου για να δώσει τη δυνατότητα στον/στην Μ.Φ. να εκφράσει ανοιχτά τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει αλλά και πιθανές ιδέες του/της για τη βελτίωση του μαθήματος. Με τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του. Ο απολογισμός κατατίθεται στο Τμήμα. Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης, εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση διενεργεί ανά πενταετία εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α’). Ι. Πηγές χρηματοδότησης – Υποτροφίες Παρά τη μείωση του τακτικού προϋπολογισμού, τα μέλη Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ Φυσικής είναι πολύ ενεργά ως προς την προσέλκυση εξωτερικής χρηματοδότησης μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Ενδεικτικά τα τελευταία χρόνια έχουν προσελκύσει ικανό αριθμό υποτροφιών για Μ.Φ. και Υ.Δ. ως ακολούθως: ΕΛΙΔΕΚ (5 υποτροφίες), Ι.Κ.Υ. (7 υποτροφίες), ΑΡΙΣΤΕΙΑ (7 υποτροφίες), ΘΑΛΗΣ (10 υποτροφίες), ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (3 υποτροφίες), ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (5 υποτροφίες), ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ (2 υποτροφίες), ΠΕΝΕΔ (5 υποτροφίες), Ελεγχ. Θερμοπ. Σύντηξη (2 υποτροφίες), ESA (1 υποτροφία), ΙΔΡΥΜΑ Α.Σ. ΩΝΑΣΗ (1 υποτροφία), ΤΙΤΑΝ (1 υποτροφία), ΛΟΡΕΑΛ (1 υποτροφία), BOREALIS (1 υποτροφία), REGIONAL (3 υποτροφίες), Πρόσκληση ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» (3) κ.ά. Κ. Περιγράμματα Μαθημάτων Περιγράμματα Μαθημάτων Π.Μ.Σ. Φυσικής (λίστα αρχείων PDF) Λ. Κανονισμοί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Φυσικής (αρχείο PDF) Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών (αρχείο PDF) Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου (αρχείο PDF) Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας (αρχείο PDF) Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας, εκπόνησης εργασιών (αρχείο PDF) Μ. Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Το Τμήμα Φυσικής, όπως κάθε χρόνο, έχει ορίσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής 576/21-11-2022) Ακαδημαϊκό Σύμβουλο Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΑΣΜΣ). Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος ορίζεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους μετά από εισήγηση της ΣΕΜΣ του ΠΜΣ-Φυσικής. Είναι ένας για όλους τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (Μ.Φ.) και επιλέγεται ανάμεσα στα μέλη (πλην του Διευθυντή) της ΣΕΜΣ. Ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών έχει ως στόχο να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τους Μ.Φ. στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών τους. Η επικοινωνία με τους Μ.Φ. είναι εμπιστευτική και δεσμεύεται από τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων η οποία συνεχίζεται και μετά τη λήξη των καθηκόντων του Συμβούλου Σπουδών. Οι Μ.Φ ενημερώνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ-Φυσικής, κατά την έναρξη της Ακαδημαϊκής περιόδου, για τον ΑΣΜΣ και, ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν μαζί του. Με πρωτοβουλία του ο ΑΣΜΣ, ορίζει συναντήσεις με κάθε Μ.Φ. ξεχωριστά, με σκοπό να διευκολυνθεί η ένταξή τους στον κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ενημερώνει, πληροφορεί και συμβουλεύει όλους τους Μ.Φ. σε θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Παρακολουθεί την ακαδημαϊκή τους πορεία κατά τη διάρκεια της περιόδου καθοδήγησης, με στόχο την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών. Επιπλέον, παρέχει υποστήριξη και καταβάλλει ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες, οι οποίες εμποδίζουν την επιτυχή ολοκλήρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών τους. Τέλος δύναται κατά την κρίση του, να ενημερώνει μέλη ΔΕΠ για τυχόν ελλείψεις, δυσλειτουργίες που δημιουργούν προβλήματα στους Μ.Φ. Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΠΜΣ-Φυσικής, αναλυτική λίστα ανά Α.Μ. φοιτητή Καθηγητής κ. Αλέξανδρος Νίντος Γραφείο: Φ3-409, Τηλ. 2651008496, Email: anindos@uoi.gr Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου (αρχείο PDF) Ν. Διδακτορικές σπουδές Διδακτορικές σπουδές Παράρτημα Α’: Κατάλογος Μ.Δ.Ε.-Δ.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ. Φυσικής Κατάλογος Μ.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ. Φυσικής (αρχείο PDF) Παράρτημα Β’: Κατάλογος διδακτορικών διατριβών Τμήματος Φυσικής Κατάλογος διδακτορικών διατριβών Τμήματος Φυσικής Μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης ΜΔΕ (ισχύει για μεταπτυχαικούς φοιτητές με ακ. έτος εισαγωγής πριν το 2018-2019).
Μετάβαση στο περιεχόμενο