Search
Γρήγορη Πρόσβαση

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής λειτουργεί από τα τέλη της δεκαετίας του 80 με πρότυπο τα αντίστοιχα προγράμματα του εξωτερικού. Ειδικότερα, είχε καθιερωθεί κύκλος μεταπτυχιακών μαθημάτων δύο εξαμήνων και γραπτές Εισαγωγικές Εξετάσεις. Την δεκαετία του 90 το Πρόγραμμα τροποποιήθηκε ώστε να συνδεθεί και να αποτελεί συνέχεια των αντίστοιχων Προγραμμάτων ΜΔΕ. Μετά την εφαρμογή του νέου νόμου 4485/2017, το πρόγραμμα λειτουργεί με βάση τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 832/B/2018).

Θεσμικό πλαίσιο τρίτου κύκλου σπουδών (Διδακτορικές σπουδές)


Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Κατάλογος Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Φυσικής

Προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων


Διδακτορικοί Τίτλοι

Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών απονέμει διδακτορικό τίτλο με δυνατότητα εξειδίκευσης: (α) στη Φυσική, (β) στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Φυσική Περιβάλλοντος, και (γ) στις Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες.

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δύναται να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων δύο φορές κάθε έτος και ειδικότερα πριν την έναρξη του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου διδασκαλίας. Στην προκήρυξη αποτυπώνονται τα ερευνητικά πεδία στα οποία προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και τα μέλη ΔΕΠ τα οποία τα έχουν εισηγηθεί. Η προκήρυξη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, αναρτάται υποχρεωτικώς στον δικτυακό τόπο του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Φυσική ή συναφούς με τη Φυσική αντικειμένου από Ιδρύματα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων (Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π. (σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80)) ως ισότιμα της αλλοδαπής. Ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από τις αντίστοιχες προκηρύξεις του Τμήματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση και η επιλογή των υποψηφίων προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α’). Σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν μόνο μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε ένα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και η επίδοση τους είναι αρίστη. Η αίτηση υποψηφιότητας αυτών υποβάλλεται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην τρέχουσα προκήρυξη του Τμήματος και δεν προσμετράται στο συνολικό αριθμό θέσεων της προκήρυξης.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Ως μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής ορίζονται τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Σε ειδικές περιπτώσεις ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται κατόπιν αιτήσεώς του προς τη Συνέλευση του Τμήματος να ζητήσει χρονική παράταση έως και ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος για την ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής.

Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

Κάθε υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται:

α) Να ανανεώνει την εγγραφή του στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος και συγκεκριμένα τον μήνα Οκτώβριο. Εάν ο υποψήφιος διδάκτορας δεν ανανεώσει την εγγραφή του για δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη διαγράφεται από τα Μητρώα Διδακτόρων του Τμήματος.

β) Να υποβάλει εγγράφως μία φορά κάθε έτος αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, μετά τη λήψη του αναλυτικού υπομνήματος από τον υποψήφιο διδάκτορα, υποβάλει προς το Τμήμα την ετήσια έκθεση προόδου του υποψηφίου. Τόσο το αναλυτικό υπόμνημα του υποψηφίου όσο και η ετήσια έκθεση προόδου της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα.

γ) Να παρουσιάζει προφορικά δημόσια την πρόοδό του υπό μορφή σεμιναρίου μία φορά κάθε έτος σε ημερομηνία την οποία ορίζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος και η οποία είναι κοινή για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος. Υποχρέωση προφορικής δημόσιας παρουσίασης έχουν οι υποψήφιοι διδάκτορες για τους οποίους έχει παρέλθει ένα (1) έτος από τη σύσταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

δ) να παρακολουθεί τα σεμινάρια τα οποία διοργανώνει το Τμήμα.

ε) να προσφέρει επικουρικό διδακτικό έργο.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν τηρεί τις παραπάνω υποχρεώσεις η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, έχει το δικαίωμα να τον ενημερώσει πρώτα εγγράφως και εφόσον ο υποψήφιος εξακολουθεί να αγνοεί τις υποχρεώσεις του, μετά από νέα εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, να τον διαγράψει από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.

Έντυπα

Μετάβαση στο περιεχόμενο