Search
Γρήγορη Πρόσβαση

Μαθήματα Κορμού (ακ. έτος 2023-24)

Σημείωση:

Τα ECTS κάθε μαθήματος εξαρτώνται από το ακ. έτος εισαγωγής κάθε φοιτητή. Οι φοιτητές μπορούν να ανατρέχουν στον Πίνακα Μαθημάτων – Διδασκόντων ή στον Οδηγό Σπουδών του ακ. έτους εισαγωγής τους.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ


11. ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Α) Κίνηση σε μια διάσταση. Κίνηση στο επίπεδο. Δυναμική του σωματίου. Έργο και ενέργεια. Διατήρηση της ενέργειας. Διατήρηση της ορμής. Κρούσεις. Κινηματική της περιστροφής. Δυναμική της περιστροφής και διατήρηση της στροφορμής. Ισορροπία των στερεών σωμάτων. Ταλαντώσεις. Παγκόσμια έλξη. Στατική και δυναμική των ρευστών. (4,1,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

12. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ (Α) Πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής. Όρια και συνέχεια. Παράγωγος και διαφορικό. Εφαρμογές παραγώγων. Αόριστο, ορισμένο και γενικευμένο ολοκλήρωμα. Εφαρμογές ολοκληρωμάτων. Ακολουθίες, σειρές, δυναμοσειρές, ανάπτυγμα Taylor. (3,2,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

13. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ (Α) Πίνακες, ορίζουσες, επίλυση γραμμικών συστημάτων. Ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα, διαγωνιοποίηση πινάκων. Βασική άλγεβρα διανυσμάτων. Άλγεβρα μιγαδικών αριθμών, τύπος του Euler. Βασικές έννοιες της Αναλυτικής Γεωμετρίας σε καρτεσιανές και πολικές συντεταγμένες. Εξισώσεις ευθείας, κωνικών τομών, επιπέδου. Εφαρμογές στην Φυσική. (4,1,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

14. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Α) Ο ρόλος της πιθανότητας στη Φυσική. Στατιστική περιγραφή αποτελεσμάτων μέτρησης. Θεωρία και πράξεις επί των πιθανοτήτων. Πιθανότητα υπό συνθήκη. Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας. Παράμετροι κατανομών. Βασικές θεωρητικές κατανομές (διωνυμική, Poisson, Κανονική, Maxwell) και εφαρμογές. Δειγματικές κατανομές (t, χ 2 ). Εκτιμήσεις παραμέτρων, διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχος υποθέσεων για τη μέση τιμή ενός και  περισσότερων πληθυσμών. Έλεγχος καλής προσαρμογής δεδομένων. Εισαγωγή στους Η/Υ. Βασικές και συνθέτες μορφοποιήσεις σε επεξεργαστή κειμένου. Εισαγωγή, επεξεργασία και απεικόνιση δεδομένων. Μέση τιμή και σφάλματα. Θεωρία Ελαχίστων Τετραγώνων (εφαρμογές σε: γραμμική, δύναμης, εκθετική, λογαριθμική σχέση, εύρεση παραμέτρων και μέσω συναρτήσεων βάρους). Εργαστηριακές αναφορές σε Η/Υ. Συναρτήσεις στατιστικών κατανομών σε Η/Υ. [Ώρες (Θ,Φ,Ε)] (3, 0, 2).

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ


21. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ (Α) Ηλεκτρικό φορτίο και ύλη. Ηλεκτρικό πεδίο και νόμος του Gauss. Ηλεκτρικό δυναμικό. Πυκνωτές και διηλεκτρικά. Ηλεκτρικές ιδιότητες της ύλης. Ρεύμα και αντίσταση. Ηλεκτρεγερτική δύναμη και κυκλώματα. Μαγνητικό πεδίο. Νόμοι των Biot-Savart και Αmpere Faraday. Αυτεπαγωγή. Μαγνητικές ιδιότητες της ύλης. Εναλλασσόμενο ρεύμα και κυκλώματα RCL. Εξισώσεις Μaxwell και ηλεκτρομαγνητικά κύματα. (4,1,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

22. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  (Α – για φοιτητές εισαχθέντες πριν το ακ. έτος 2022-23) Αγγλικα, Γαλικά ή Γερμανικά (4,0,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

23. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Α) Όργανα μέτρησης θεμελιωδών μεγεθών, μήκος-μάζα-χρόνος. Μέτρηση ταχύτητας, επιτάχυνσης. Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής και ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης. Επαλήθευση του νόμου του Νεύτωνα. Ώθηση-Ορμή, διατήρηση της ορμής-κρούσεις. Έργο – Ενέργεια, αρχή διατήρησης της ενέργειας. Μελέτη της κυκλικής κίνησης. Ταλαντώσεις, απλή αρμονική – φθίνουσα και εξαναγκασμένη ταλάντωση. Ρευστά, μέτρηση της πυκνότητας στερεών και υγρών με τη μέθοδο της άνωσης, κίνηση στερεών σε υγρά. (1,0,3)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

24. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ (Α) Βαθμωτές συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, όρια, συνέχεια, μερική παράγωγος, διαφορικό, κατευθυντική παράγωγος, κλίση, θεώρημα Taylor, ακρότατα. Διανυσματικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής, καμπύλες και εφαρμογές στη Μηχανική (τρίεδρο Frenet). Επιφάνειες, εφαπτόμενο επίπεδο και κάθετο διάνυσμα. Ανάλυση βαθμωτών και διανυσματικών πεδίων σε καμπυλόγραμμες συντεταγμένες (κυλινδρικές, σφαιρικές). Διανυσματικά πεδία, απόκλιση, στροβιλισμός, Λαπλασιανή σε Καρτεσιανές και καμπυλόγραμμες συντεταγμένες. Διπλά και τριπλά ολοκληρώματα, αλλαγή μεταβλητών. Επικαμπύλια ολοκληρώματα και υπολογισμός δυναμικού. Επιφανειακά ολοκληρώματα. Εφαρμογές των ολοκληρωμάτων στη Φυσική. Θεμελιώδη ολοκληρωτικά θεωρήματα για την κλίση, την απόκλιση και το στροβιλισμό με εφαρμογές στη Φυσική. (3,1,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

25. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Α) Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C. Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux. Απλές εντολές εισόδου-εξόδου. Τύποι-τελεστές-παραστάσεις. Εντολές ελέγχου της ροής του προγράμματος. Συναρτήσεις και η δομή του προγράμματος. Δείκτες και πίνακες. Δομές. (2,0,2)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ


31. ΚΥΜΑΝΣΕΙΣ (Α) Κύματα στα ελαστικά μέσα. Είδη κυμάτων, κυματικά μεγέθη, κυματική εξίσωση. Αρμονικά κύματα. Συμβολή κυμάτων, στάσιμα κύματα, διασκεδασμός. Ταχύτητα διαδόσεως σε διάφορα ελαστικά μέσα. Διάδοση κύματος σε διαφορετικά μέσα. Χαρακτηριστική αντίσταση μέσου. Ηχητικά κύματα. Εξισώσεις Μaxwell και ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Φύση και διάδοση φωτός. Ανάκλαση, διάθλαση. Συμβολή, περίθλαση, φάσματα. Πόλωση, διπλή διάθλαση. (4,1,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

32. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ I (Α) Σχετικότητα: Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου. Πείραμα Michelson – Morley. Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας. Μετασχηματισμοί Lorentz. Ενέργεια και ορμή. Στοιχεία Γενικής Θεωρίας Σχετικότητας. Κβαντομηχανική: Μέλαν σώμα. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Φαινόμενο Compton. Δίδυμη γένεση και εξαΰλωση. Ατομικό πρότυπο Bohr. Πείραμα Davison-Germer. Κύματα de Broglie. Αβεβαιότητα Heisenberg. Κυματοσυναρτήσεις. Εξίσωση Schroedinger. (4,1,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

33. ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ I (Α) Κίνηση σώματος σε τροχιά. Αρχές Νευτώνιας Μηχανικής. Επίλυση εξισώσεων του Νεύτωνα. Είδη τροχιών σε Μονοδιάστατο Δυναμικό. Ταλαντώσεις, συζευγμένες και μη γραμμικές ταλαντώσεις. Κεντρικά Δυναμικά. Τροχιές σε βαρυτικό δυναμικό, Νόμοι του Kepler. Ελαστική σκέδαση. Συστήματα σωματιδίων και συστήματα μεταβλητής μάζας. Πεδίο Βαρύτητας σωμάτων πεπερασμένων διαστάσεων (3,1,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

34. ΜΙΓΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (Α) Συναρτήσεις μιας μιγαδικής μεταβλητής. Παραγώγιση, συνθήκες Cauchy – Riemann, αναλυτικές συναρτήσεις, αρμονικές συναρτήσεις. Στοιχειώδεις μιγαδικές συναρτήσεις. Σύμμορφες απεικονίσεις και εφαρμογές τους στην Φυσική. Ολοκλήρωση στο μιγαδικό επίπεδο, θεώρημα Cauchy – Goursat, ολοκληρωτικοί τύποι Cauchy. Σειρές Laurent. Ολοκληρωτικά υπόλοιπα και εφαρμογές τους. Ανάλυση Fourier. Στοιχεία γενικευμένων συναρτήσεων, η κατανομή δ(x). Στοιχεία χώρων Hilbert. (3,2,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

35. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ (Α) Πειράματα Ηλεκτρομαγνητισμού: Ηλεκτρικό ρεύμα, μέτρηση αντίστασης, ΗΕΔ, ωφέλιμη ισχύς, ωμόμετρο. Γαλβανόμετρο D’ Αrsonval, βαλλιστικό γαλβανόμετρο. Μέθοδοι μηδενισμού και γέφυρες. Ποτενσιόμετρα. Μαγνητικό πεδίο, επαγωγή. Καθοδικός παλμογράφος. Μεταβατικά φαινόμενα. Εναλλασσόμενο ρεύμα. Κυκλώματα RC, RL, RCL. Σύνθετη αντίσταση. Φίλτρα συχνοτήτων. (1,0,3) Προαπαιτούμενα: 21 (η προαπαίτηση αυτή είναι υποχρεωτική)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ


41. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (Α) Βασικές θερμοδυναμικές έννοιες. Μικροσκοπική/μακροσκοπική περιγραφή. Ορισμός και μέτρηση της θερμοκρασίας, θερμόμετρο ιδανικού αερίου. Καταστατικές ποσότητες, τέλεια διαφορικά, θερμοδυναμική ισορροπία. Νόμοι των αερίων, καταστατική εξίσωση ιδανικού αερίου, εξίσωση Van der Waals και πραγματικά αέρια. Διαγράμματα P-V και P-T. Έργο σε υδροστατικά και μη συστήματα, ημιστατικές και αντιστρεπτές διαδικασίες. Θερμότητα και θερμική εσωτερική ενέργεια, πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής. Θερμιδομετρία, ειδικές θερμότητες cp, cv, αδιαβατικές διαδικασίες. Διάδοση θερμότητας. Μετατροπές έργου-θερμότητας, θερμικές και ψυκτικές μηχανές, απόδοση θερμικών και ψυκτικών μηχανών. Δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, κύκλος Carnot. Εντροπία και μέτρηση των μεταβολών της, θεώρημα και ανισότητα Clausius, εντροπική αρχή. Απόλυτο μηδέν και τρίτος νόμος της θερμοδυναμικής. Θερμοδυναμικά δυναμικά, σχέσεις Maxwell, θερμοδυναμικές σχέσεις TdS και εσωτερικής ενέργειας. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ: 1. Βαθμονόμηση θερμοζεύγους. 2. Μελέτη θερμικής διαστολή στερεών και υγρών. 3. Ειδική θερμότητα υγρών και στερεών, νόμος Dulong-Petit για τα μέταλλα. 4. Νόμοι των αερίων, μέτρηση απολύτου μηδενός σε οC. 5. Μέτρηση του αδιαβατικού συντελεστή γ=cp/cv του αέρα. (3,1,1).

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

42. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ II (Α) Ατομική δομή: άτομο υδρογόνου. Σπίν του ηλεκτρονίου. Πείραμα Stern-Gerlach. Πολυηλεκτρονικά άτομα. Απαγορευτική αρχή του Pauli και περιοδικό σύστημα. Εξαναγκασμένη εκπομπή φωτός και laser. Μόρια και στερεά: Μοριακοί δεσμοί. Φάσματα διατομικών μορίων. Στοιχεία θεωρίας ζωνών και αγωγιμότητα. Πυρηνική δομή: Ταξινόμηση πυρήνων. Μοντέλα δομής του πυρήνα. Διασπάσεις α και β. Σχάση και σύντηξη. Στοιχειώδη σωματίδια: Θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσεως. Ταξινόμηση των σωματιδίων. Περιγραφή του Καθιερωμένου Προτύπου. (4,1,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

43. ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ II (Α) Μηχανική του Στερεού σώματος: Συστήματα υλικών σημείων και συνεχή συστήματα, τανυστής ροπής αδράνειας, κύριοι άξονες, εξισώσεις Euler. Λογισμός των μεταβολών, το πρόβλημα του βραχυστόχρονου. Φορμαλισμός Lagrange: Γενικευμένες συντεταγμένες, εξισώσεις κίνησης, διατηρούμενες ποσότητες, θεώρημα Noether. Φορμαλισμός Hamilton: Κανονικές εξισώσεις, χώρος των φάσεων. Αγκύλες Poisson. Κανονικοί μετασχηματισμοί. (3,1,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

44. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ (Α) Πειράματα οπτικής ορατού φωτός με laser και με κλασικές πηγές: Ανάκλαση, διάθλαση, πόλωση, σκέδαση, συμβολή, περίθλαση, μήκος κύματος και ταχύτητα διαδόσεως φωτός, φακοί, οπτικές ίνες, ολογραφία, οπτική φασματοσκοπία, φάσματα εκπομπής, φάσματα απορροφήσεως. Πειράματα οπτικής μικροκυμάτων: Κατανομή εντάσεως στο χώρο, μήκος κύματος, ανάκλαση, διάθλαση, πόλωση, συμβολή και περίθλαση μικροκυμάτων, οπτικοί κυματοδηγοί. Πειράματα ακουστικής υπερήχων: Φασματική κατανομή, κατανομή εντάσεως στο χώρο, μήκος κύματος, ταχύτητα διαδόσεως, συμβολή και περίθλαση υπερήχων. (1,0,4)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

45. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (Α) Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης – γραμμικές και χωριζομένων μεταβλητών. Διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης – ομογενείς και μη ομογενείς γραμμικές εξισώσεις. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων. Εφαρμογές των συνήθων διαφορικών εξισώσεων και των συστημάτων στη Φυσική. Λύση διαφορικών εξισώσεων με μορφή δυναμοσειρών – μέθοδος Frobenius. Οι βασικές κλασικές συναρτήσεις ως λύσεις διαφορικών εξισώσεων. Οι διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους στη Φυσική. Χαρακτηριστικές επιφάνειες και συνοριακές συνθήκες. Επίλυση εξισώσεων πρώτης τάξης – εξίσωση μεταφοράς. Μέθοδος χωρισμού των μεταβλητών, προβλήματα Sturm-Liouville. Μελέτη της εξίσωσης Laplace, της κυματικής εξίσωσης, της εξίσωσης διάχυσης και της εξίσωσης Schrödinger σε Καρτεσιανές και καμπυλόγραμμες συντεταγμένες. (3,2,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ


51. KBANTIKH ΘΕΩΡΙΑ I (A) Βασικές έννοιες: πλάτος πιθανότητας, τελεστές, κυματοσυνάρτηση. Εξίσωση Schrο¨dinger. Μoνοδιάστατα προβλήματα δυναμικών. Απλά συστήματα δύο καταστάσεων. Αρμονικές ταλαντώσεις. Συμμετρίες. Στροφορμή, σπιν. (3,1,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

52. ΚΛΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I (Α) Ηλεκτροδυναμική: ο νόμος του Coulomb, το ηλεκτρικό πεδίο και το δυναμικό. Η εξίσωση Poisson και η εξίσωση Laplace. Έργο και ενέργεια στην ηλεκτροστατική. Αγωγοί. Λύση της εξίσωσης Laplace σε μία, δύο και τρεις διαστάσεις. Πολυπολικό ανάπτυγμα. Πόλωση. Ηλεκτρική μετατόπιση. Γραμμικά διηλεκτρικά. Μαγνητοστατική: o νόμος της δύναμης Lorentz. Ο νόμος Biot-Savart. O νόμος του Ampere. Το διανυσματικό δυναμικό. Μαγνήτιση. Το πεδίο Η. Ο νόμος του Ohm. Ο νόμος του Faraday. Οι Εξισώσεις του Maxwell. (3,1,0) Προαπαιτούμενα: 21 (η προαπαίτηση αυτή είναι υποχρεωτική)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

53. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Α) Αρχές θεωρίας κυκλωμάτων, Ημιαγωγοί, Επαφή PN, ιδιότητες. Δίοδοι στερεάς καταστάσεως, (ανόρθωσης, zener, varicap, LASER, LED, φωτοδίοδοι, κλπ) λειτουργία κυκλώματα και εφαρμογές. Διπολικά transistors, ισοδύναμα κυκλώματα, μοντέλα μεταφοράς. Transistor επίδρασης πεδίου (FET), μελέτη, ανάλυση, εφαρμογές. Ενισχυτές με transistor, μοντέλα ενίσχυσης μικρών σημάτων. Ενισχυτές FET. Ενισχυτές πολλών βαθμίδων, Βαθμίδες εξόδου (Α, Β, AB, C, D). Πηγές ρεύματος, ενεργά φορτία. Thyristor, Diac, Triac, UJT, κλπ, ανάλυση, λειτουργία, εφαρμογές. Συναρτήσεις μεταφοράς κυκλωμάτων, καθορισμός μηδενικών, πόλων. Απόκριση συχνότητας ενισχυτών. Διαφορικός ενισχυτής, μελέτη, ανάλυση λειτουργία. Τελεστικός ενισχυτής, ιδανικός – μη ιδανικός, Εφαρμογές τελεστικών ενισχυτών, ειδικά κυκλώματα. Ενεργά φίλτρα, μελέτη, εφαρμογές. Μοντέλα transistors σε υψηλές συχνότητες. (2,1,2) Προαπαιτούμενα: 21 (η προαπαίτηση αυτή είναι υποχρεωτική)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

54. ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Α) Εισαγωγή: ιστορικά στοιχεία, εξέλιξη της χημείας, σημασία της χημείας στο σύγχρονο κόσμο, η φυσική στη χημεία. Χημική γλώσσα & υπολογισμοί: συμβολισμός, ονοματολογία, περιοδικός πίνακας & εισαγωγή στα στοιχεία, mole & ατομικά/μοριακά βάρη, αριθμός Avogadro, στοιχειομετρία. Βασική ανόργανη χημεία: αντιδράσεις μετάλλων, ιοντικές αντιδράσεις, βιομηχανικές αντιδράσεις, μεταλλουργία, τεχνολογία αέρα & νερού, ραδιοϊσότοπα & εφαρμογές, ενεργότητα ραδιοϊσοτόπων, πυρηνική ενέργεια. Βασική οργανική χημεία: ονοματολογία, ομόλογες σειρές, πετροχημικά, κλασικές οργανικές αντιδράσεις, πολυμερή, θερμοχημεία, μοριακή γεωμετρία, κβαντικά μοντέλα & εφαρμογές στην οργανική χημεία (particle-in-a-box, κανόνες Woodward-Hoffmann), οργανική χημεία & καθημερινότητα. Αίθουσα πειραμάτων επίδειξης: επίδειξη πειραμάτων φυσικής-χημείας (εξώθερμες αντιδράσεις, μικροκύματα, πολυμερή, υλικά υψηλής τεχνολογίας). (3,1,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

405. ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Α) Ο πλανήτης Γη και η προέλευση του περιβάλλοντός μας. Σχηματισμός των στερεών, υγρών και αερίων στοιχείων. Η Ατμόσφαιρα, η Υδρόσφαιρα και η Λιθόσφαιρα της γης. Φυσικές αρχές οι οποίες διέπουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι δυνάμεις της φύσεως. Ρύπανση του αέρα. Ατμοσφαιρικοί κύκλοι των βασικών ρύπων. Αερολύματα (Aerosols). Χημικές αντιδράσεις των αερίων ρύπων. Το όζον στην ατμόσφαιρα της γης. Η οπή του όζοντος. Κατάταξη των σωματιδίων ανάλογα με το μέγεθός τους. Μηχανισμοί απομάκρυνσης των ατμοσφαιρικών ρύπων. Οριακό στρώμα. Θεωρία του μήκους ανάμιξης. Αναταρακτική ροή. Αριθμός Reynolds. Αέρια ρύπανση και Μετεωρολογία. Μοντέλα μελέτης της μεταφοράς, της διάχυσης και της απόθεσης. Επίδραση της στρωμάτωσης της θερμοκρασίας στη διάχυση. Επιδράσεις των μετεωρολογικών παραμέτρων. Καταβόθρες ρύπανσης. Όξινη βροχή. Επίδρασης της ρύπανσης στον καιρό και το κλίμα. Επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία, το φυτικό και ζωικό περιβάλλον. Ραδιενεργός μόλυνση. Ηχορύπανση. Φυσική και ρύπανση των υδάτων (θαλασσών, λιμνών, ποταμών). Διαλυμένα αέρια. Χημικοί κύκλοι. Χημικές αντιδράσεις. Βακτηριολογική ρύπανση του νερού. Χημική ρύπανση. Ενέργεια και ρύπανση. Επιπτώσεις στο Περιβάλλον. Φυσική και ρύπανση του εδάφους. (3,1,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

408. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ (Α) Μηχανισμοί εκπομπής και απορρόφησης της ακτινοβολίας. Μεταφορά της ακτινοβολίας. Αστρικά μεγέθη και αποστάσεις. Αστρικά φάσματα και ταξινόμηση, διάγραμμα Hertzsprung – Russell. Εσωτερική δομή, σχηματισμός και εξέλιξη των αστεριών. Καταληκτικά στάδια: λευκοί νάνοι, αστέρια νετρονίων και μαύρες τρύπες. Επισκόπηση του Ήλιου. Ηλιακό Σύστημα. Μεταβλητά και ιδιότυπα αστέρια. Αστρικές ομάδες και σμήνη. Μεσοαστρική ύλη. Ο Γαλαξίας μας. Οι άλλοι Γαλαξίες. Κοσμολογία. (3,1,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ


61. ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ II (Α) Κεντρικά δυναμικά. Υδρογονοειδή άτομα. Εκφυλισμός. Λεπτή και υπέρλεπτη υφή. Θεωρία διαταραχών. Σκέδαση. Ταυτοτικά σωμάτια. Αρχή Ρauli. (3,1,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

62. ΚΛΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ (Α) Εξισώσεις του Maxwell στο κενό και στην ύλη. Διατήρηση Ενέργειας (θεώρημα Poynting), διατήρηση ορμής και στροφορμής στην ΗΔ. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο κενό και στην ύλη. Απορρόφηση και διασπορά. Κυματοδηγοί. Δυναμικά και πεδία. Μετασχηματισμοί βαθμίδας. Συνεχείς κατανομές (καθυστερημένα δυναμικά). Σημειακά φορτία (δυναμικά Lienard-Wiechert). Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία ηλεκτρικού και μαγνητικού διπόλου. Ακτινοβολία σημειακών φορτίων. Ανάδραση ακτινοβολίας. Σχετικιστική Ηλεκτροδυναμική: ο μαγνητισμός ως σχετικιστικό φαινόμενο, μετασχηματισμός των πεδίων. Συναλλοίωτος φορμαλισμός. Η ενοποίηση του Ηλεκτρισμού με τον Μαγνητισμό: το πρότυπο ενοποίησης δυνάμεων. (3, 1, 0) Προαπαιτούμενα: 62

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ


71. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι (Α) Σύνοψη συμπερασμάτων της κλασικής θερμοδυναμικής. Βασικές έννοιες Στατιστικής και Πιθανοτήτων. Στατιστική μελέτη απομονωμένου συστήματος (μικροκανονική συλλογή). Θερμικά συστήματα σταθερού αριθμού μορίων (κανονική συλλογή). Εφαρμογές: κλασικό ιδανικό αέριο, παραμαγνητικό υλικό. Θερμικά συστήματα μεταβλητού αριθμού μορίων (μεγαλοκανονική κατανομή). Κβαντική στατιστική ταυτοτικών σωματιδίων. Εφαρμογές στη φυσική συμπυκνωμένης ύλης, αστροσωματιδιακή φυσική και κοσμολογία. Πραγματικό αέριο (ανάπτυγμα συμπλεγμάτων, καταστατική εξίσωση van der Waals). Μεταβολές φάσης 1ου και 2ου είδους. (3,1,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

72. ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I (Α) Εισαγωγή. Κρυσταλλική δομή (πλέγμα, θεμελιώδη πλέγματα Bravais, απλές κρυσταλλικές δομές, μη κρυσταλλικές δομές (ύαλοι)). Αντίστροφο πλέγμα (περίθλαση, ορισμοί Bragg, von Laue και η ισοδυναμία τους). Πλάτος σκεδαζόμενου κύματος, Ζώνες Brillouin, Γεωμετρικός και ατομικός παράγοντας δομής. Kατάταξη Στερεών – Είδη Κρυστάλλων – Μηχανικές Ιδιότητες. Κρύσταλλοι αδρανών αερίων- ιοντικοί – ομοιοπολικοί – μεταλλικοί κρύσταλλοι. Τάση- παραμόρφωση, μέτρο ελαστικότητας και συμπιεστότητα. Φωνόνια – Ταλαντώσεις πλέγματος. Φωνόνια – Θερμικές Ιδιότητες. Θερμοχωρητικότητα πλέγματος (μοντέλα Einstein, Debye). Αναρμονικότητα, Θερμική αγωγιμότητα. Μέταλλα (αέριο ελευθέρων ηλεκτρονίων, μοντέλο Drude, Sommerfeld, κατανομή Fermi-Dirac, επιτυχίες και αποτυχίες του μοντέλου). Ηλεκτρική αγωγιμότητα μετάλλων, διηλεκτρική σταθερά, συχνότητα πλάσματος, κίνηση σε μαγνητικό πεδίο, θερμική αγωγιμότητα. Ηλεκτρονιακές στάθμες σε περιοδικό δυναμικό. Θεώρημα Bloch, μοντέλο Kronig-Penney. Προέλευση χάσματος, ενεργειακές ζώνες, μέταλλα και μονωτές. Ηλεκτρόνια σε ασθενές περιοδικό δυναμικό. Ενεργειακές στάθμες κοντά σε επίπεδο Bragg, Επιφάνεια Fermi και ζώνες Brillouin, ενεργός μάζα. Κρύσταλλοι Ημιαγωγών. Εξισώσεις κίνησης, συγκέντρωση και ευκινησία φορέων, αγωγιμότητα προσμίξεων, επαφές p-n (ηλιακές κυψελίδες και φωτοβολταϊκά). (3,1,0)

Περισσότερες Πληροφορίες-Περίγραμμα Μαθήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο