Αξιολόγηση του Τμήματος

Αξιολόγηση 2015-2017

Στα πλαίσια της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης το Τμήμα συνέταξε έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης για τα έτη 2015-2017 η οποία συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση (συνεδρίαση 503/29-5-2018).

 

Δεδομένα Ποιότητας

 

Αξιολόγηση 2004-2008

Στα πλαίσια της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης το Τμήμα συνέταξε την 1η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης για τα έτη 2004-08 η οποία συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση το Σεπτέμβριο του 2009.

Η συνοπτική παρουσίαση του συνολικού έργου του Τμήματος κατά την περίοδο 2004-09 είναι διαθέσιμη εδώ.

Η διαδικασία αξιολόγησης για το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2010 με την επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης με την αποστολή από την ΑΔΙΠ της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.

 

Ετήσιες απογραφικές εκθέσεις

Η διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος συνεχίζεται με τις ετήσιες απογραφικές εκθέσεις :

 

Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου (αξιολογήσεις 1999)