Search
Γρήγορη Πρόσβαση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον

Δικτυακός Ιστότοπος ΠΜΣ

Γενική Περιγραφή – Σκοπός – Τίτλος Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον ιδρύθηκε το 1994 και έκτοτε λειτουργεί συνεχώς με τροποποιήσεις και αναμορφώσεις. Σύμφωνα με την απόφαση 14221 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συν.αριθμ. 1046/5/26-4-2018, Θέμα 2ο) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1884/Β/24-5-2018, το ΠΜΣ επανιδρύθηκε το 2018 και τροποποιήθηκε το 2023 (ΦΕΚ 1702/Β/2023).

Το ΠΜΣ παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον σε πτυχιούχους Τμημάτων συναφών ειδικοτήτων. Καταρτίζει και εκπαιδεύει επιστήμονες σε μεταπτυχιακό επίπεδο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με σκοπό την απόκτηση ικανότητας αυτόνομης επιστημονικής έρευνας. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία αποφοίτων που γνωρίζουν τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στα αντικείμενα των Ατμοσφαιρικών Επιστημών και του Περιβάλλοντος και διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να για να σταδιοδρομήσουν στα αντικείμενα που σχετίζονται με τους ευρύτερους τομείς της Μετεωρολογίας, της Κλιματολογίας και της Φυσικής της Ατμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ είναι άρτια καταρτισμένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις της μελλοντικής τους απασχόλησης σε τομείς που σχετίζονται με το ΠΜΣ.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον αντίστοιχο του MSc. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτούνται συνολικά 90 μονάδες ECTS. Από αυτές οι 60 πρέπει να προέρχονται από τα μαθήματα των πρώτων 2 εξαμήνων (με το φόρτο να είναι 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο) με τις 40 να προέρχονται από τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και τις 20 από τα μαθήματα επιλογής. Οι υπόλοιπες 30 προέρχονται από τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που εκπονείται στο 3ο εξάμηνο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι 3 εξάμηνα με μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια τα 6 εξάμηνα. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πάρουν αναστολή των σπουδών τους για ένα ή δύο εξάμηνα (συνεχόμενα ή μη) μετά από αίτησή τους, έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. O υπολογισμός του βαθμού του πτυχίου του ΜΔΕ γίνεται θεωρώντας ως συντελεστή βάρους τα ECTS, υλοποιώντας το σύστημα του ECTS labelling. Επίσης, το ΠΜΣ και το Τμήμα χορηγούν αυτόματα και δωρεάν στους/στις Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/ήτριες Παραρτήματος Διπλώματος Σπουδών στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.


Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και προσανατολισμός του ΠΜΣ

Αντικείμενό του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον σε πτυχιούχους Τμημάτων συναφών ειδικοτήτων και η κατάρτιση και εκπαίδευση επιστημόνων σε μεταπτυχιακό επίπεδο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με σκοπό την απόκτηση ικανότητας αυτόνομης επιστημονικής έρευνας. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία αποφοίτων που γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στα αντικείμενα των Ατμοσφαιρικών Επιστημών και του Περιβάλλοντος και διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να παράγουν πρωτότυπη έρευνα στα αντικείμενα αυτά και να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση σχετικών θεμάτων. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ είναι άρτια καταρτισμένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις της μελλοντικής τους απασχόλησης σε τομείς που σχετίζονται με το ΠΜΣ.

Η ίδρυσή του συνάδει με το στρατηγικό σχεδιασμό του ΠΙ, καθώς ο τομέας του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας είναι από τις κατευθύνσεις στις οποίες το ΠΙ έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει, με πολύ καλά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στην παραγωγή νέας γνώσης και στη σύνδεση με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Το αντικείμενο του ΠΜΣ συνάδει με τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας, καθώς τα θέματα του Περιβάλλοντος είναι φλέγοντα και απασχολούν όλους, όλο και περισσότερο. Από τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την πρόγνωση ακραίων καιρικών φαινομένων, έως το εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, υπάρχει ανάγκη για παραγωγή νέας γνώσης στον τομέα των Ατμοσφαιρικών Επιστημών και του Περιβάλλοντος και για εκπαίδευση νέων εξειδικευμένων επιστημόνων που μπορούν να προσφέρουν με τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στα ζητήματα αυτά.


Διαδικασία και προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Γεωπονοδασολογικών και Στρατιωτικών Σχολών των ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων μπορεί να γίνουν δεκτοί μετά από απόφαση της ΣΕ του ΠΜΣ. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών γίνεται έπειτα από προκήρυξη που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής και αυτήν του ΠΜΣ και υποβολή δικαιολογητικών, που αναγράφονται στην προκήρυξη, εκ μέρους των υποψηφίων και εξετάσεις που περιλαμβάνουν γραπτές εξετάσεις σε θέματα Γενικής Φυσικής, γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα σε θέματα ορολογίας σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ και προφορική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον των μελών της ΣΕ του ΠΜΣ.

Μετά τις εξετάσεις γίνεται κατάταξη των υποψηφίων με βάση ένα βαθμό εισαγωγής, στον οποίο λαμβάνονται υπόψιν: ο βαθμός στην εξέταση Γενικής Φυσικής (40%), ο βαθμός πτυχίου (25%), ο αριθμός των συναφών με το ΠΜΣ μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών (20%) και η προφορική συνέντευξη των υποψηφίων (15%). Πτυχιούχοι Φυσικοί με εξαιρετική επίδοση στο βαθμό πτυχίου (όπως αυτή καθορίζεται στην προκήρυξη) καθώς και κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Φυσική ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα άνευ εξετάσεων στη Γενική Φυσική και με την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης στην αγγλική γλώσσα και παρουσίας στην προφορική συνέντευξη. Η λίστα κατάταξη διαβιβάζεται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία και αποφασίζει την πρόσληψη των φοιτητών/τριών.

Προκήρυξη για το ακ. έτος 2023-2024

Εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ


Απασχόληση αποφοίτων, στοιχεία σχετικά με την πορεία των αποφοίτων, προοπτική καριέρας, σύνδεση με τομείς εργασίας/έρευνας

Ένα μεγάλο μέρος των αποφοίτων του ΠΜΣ απορροφούνται είτε στον ακαδημαϊκό χώρο και στο χώρο της έρευνας, είτε σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που σχετίζονται με τις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες (αεροπλοΐα, περιβαλλοντικοί φορείς, φορείς πρόγνωσης καιρού). Παραδείγματα φορέων στους οποίους απασχολούνται αυτοί οι απόφοιτοι του ΠΜΣ είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ιδιωτικές εταιρίες πρόγνωσης καιρού κλπ. Οι υπόλοιποι απόφοιτοι απορροφούνται κυρίως στο χώρο της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι αρκετοί από αυτούς είναι είτε φυσικοί, είτε μαθηματικοί και δευτερευόντως σε άλλες θέσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, ένας ικανός αριθμός των αποφοίτων ή φοιτητών/τριών του ΠΜΣ μεταβαίνουν στο εξωτερικό, όπου διεξάγουν ερευνητικό έργο με άριστα αποτελέσματα σε υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα. Ένα ικανό μέρος των αποφοίτων του ΠΜΣ συνεχίζει τις σπουδές του για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε αντικείμενο συναφές με τις ατμοσφαιρικές επιστήμες. Η κατανομή της απασχόλησης των αποφοίτων του ΠΜΣ (στοιχεία του έτους 2022) παρέχεται στο σχήμα.


Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ “Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον” περιλαμβάνει έξι (6) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) επιλεγόμενα μαθήματα, τα οποία αποσκοπούν στη δόμηση βασικών γνώσεων Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Φυσικής Περιβάλλοντος και Δυναμικής της Ατμόσφαιρας, που είναι και ο κορμός του προγράμματος. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες παρακολουθούν τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου εξαμήνου και τα  3 υποχρεωτικά του 2ου εξαμήνου) και 4 μαθήματα επιλογής (2 στο 1ο εξάμηνο και 2 στο 2ο εξάμηνο), από μια δεξαμενή 8 μαθημάτων επιλογής, που αποσκοπούν στη δόμηση εξειδικευμένων γνώσεων/εφαρμογών. Περιλαμβάνει επίσης και τη μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, η οποία εκπονείται στο τρίτο (3ο) εξάμηνο.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα για το κάθε μάθημα σχεδιάστηκαν για να ανταποκρίνονται στο σκοπό του ΠΜΣ και αναγράφονται αναλυτικά στα περιγράμματα των μαθημάτων. Επίσης, στα περιγράμματα αναγράφονται και οι τρόποι αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι οποίοι περιλαμβάνουν γραπτές και προφορικές εξετάσεις, εβδομαδιαίες ασκήσεις, μικρές εργασίες/δραστηριότητες και τέλος δημόσια παρουσίαση για τη διπλωματική εργασία.

Ο εκπαιδευτικός φόρτος ανά μάθημα είναι σύμφωνος με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες (ECTS). Ο φόρτος εργασίας είναι 30 ECTS/εξάμηνο, με συνολικά 60 ECTS για τα μαθήματα (πέντε μαθήματα/εξάμηνο) και 30ECTS για τη ΔΕ. Τα ECTS δίνονται αναλυτικά παρακάτω, ενώ ο φόρτος για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα δίνεται στα περιγράμματα των μαθημάτων.

Διδάσκοντες

Χατζηαναστασίου Νικόλαος, Καθηγητής
Νίντος Αλέξανδρος, Καθηγητής
Μπαρτζώκας Αριστείδης, Καθηγητής (αφυπηρετήσας)
Κασσωμένος Παύλος, Καθηγητής (αφυπηρετήσας)
Πατσουράκος Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής Λώλης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μπάκας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
Μάρκου Μαρίνα (ΕΔΙΠ)
Μιχαλόπουλος Νικόλαος, Διευθυντής Ερευνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Καββαδίας Κοσμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής (ΠΑΔΑ) Κολιός Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Πρόγραμμα Μαθημάτων και Διδάσκοντες

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Ώρες Διδάσκοντες

Μ211

Μετεωρολογία

7

4

Χ. Λώλης

Μ212

Κλιματολογία

8

4

Ν. Χατζηαναστασίου

Μ213

Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος

7

4

Π. Κασσωμένος
Δύο (2) από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:
Κωδικός Μαθήματα Επιλογής ECTS Ώρες Διδάσκοντες

Μ214

Ωκεανογραφία

4

3

Ν. Μπάκας

Μ215

Μικρομετεωρολογία

4

3

Ν. Μπάκας

Μ216

Ο άνθρωπος και το Περιβάλλον του

4

3

Μ. Μάρκου

Μ217

Περιβαλλοντική Χημεία

4

3

Ν. Μιχαλόπουλος
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : 30
B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ECTS

Ώρες

Διδάσκοντες

Μ221

Φυσική της Ατμόσφαιρας

8

4

Ν. Χατζηαναστασίου

Μ222

Δυναμική Μετεωρολογία

8

4

Αρ. Μπαρτζώκας

Μ228

Υπολογιστικά Εργαλεία Επεξεργασίας Δεδομένων

6

4

Ν. Χατζηαναστασίου, Χ. Λώλης, Ν. Μπάκας, Α. Νίντος, Σ. Πατσουράκος
Δύο (2) από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

Κωδικός

Μαθήματα Επιλογής

ECTS

Ώρες

Διδάσκοντες

Μ224

Μέθοδοι Τηλεπισκόπησης

4

3

Στ. Κολιός

Μ225

Βασικά Στοιχεία Ανάλυσης και Πρόγνωσης Καιρού

4

3

Χ. Λώλης

Μ226

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

4

3

Κ. Καββαδίας

Μ227

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

4

3

Π. Κασσωμένος
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ECTS

Ώρες

Διδάσκοντες

Μ230

Διπλωματική Εργασία

30

Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα. Η Διπλωματική Εργασία πέραν της Ελληνικής δύναται να συγγραφεί στην Αγγλική.

Περιγράμματα Μαθημάτων


Κινητικότητα – Πρακτική Άσκηση

Το ΠΜΣ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην κινητικότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (ΜΦ), θεωρώντας ότι η μετακίνησή τους εκτός της ακαδημαϊκής μονάδας και ιδιαίτερα στο εξωτερικό, εμπλουτίζει και ολοκληρώνει το επιστημονικό προφίλ τους. Η κινητικότητα των ΜΦ εκπληρώνεται μέσω του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης, η οποία λειτουργεί σε εθελοντική βάση, όμως υπάρχει σταθερή παρότρυνση από τα μέλη της ΣΕ για την πραγματοποίησή της.

Οι λεπτομέρειες που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής, στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, στη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και επιλογής των προς μετακίνηση ΜΦ, αναφέρονται στον κανονισμό σπουδών (βλ. στους Κανονισμούς). Περιληπτικά, η Πρακτική Άσκηση γίνεται από το 3ο εξάμηνο και μετά. Γίνεται είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό είναι συνήθως ολιγοήμερη και πραγματοποιείται σε δημόσιους φορείς όπως η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ή και σε ιδιωτικούς φορείς σχετικούς με τις ατμοσφαιρικές επιστήμες. Στο εξωτερικό πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ placement. Κατόπιν αξιολογικής κατάταξής τους από συγκεκριμένο αλγόριθμο (βλ. στον Κανονισμό Σπουδών) που λαμβάνει υπόψη των αριθμό των μαθημάτων στα οποία έχουν επιτύχει, το βαθμό τους σε αυτά κ.λ.π., οι ΜΦ επιλέγονται με βάση τον αριθμό θέσεων που κατανέμονται στο Τμήμα. Οι μετακινούμενοι φοιτητές/τριες Erasmus+ λαμβάνουν οικονομική επιχορήγηση, με το ποσό αυτής να εξαρτάται από τη χώρα υποδοχής. Η επιχορήγηση κυμαίνεται (ποσά ακαδημαϊκού έτους 2022-2023) από 520 € (για χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης) έως 620 € (για χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης), με το 80% του ποσού να καταβάλλεται στους ΜΦ πριν την αναχώρησή τους, ενώ το υπόλοιπο 20% τους καταβάλλεται μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα και την αναγνώριση της περιόδου πρακτικής άσκησής τους από το Τμήμα. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Erasmus+, καθώς και με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία επιλογής των αιτούμενων ΜΦ είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος (Erasmus + και Πρακτική Άσκηση), ενώ περιγράφεται στον Κανονισμό Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Κινητικότητας και Εκπόνησης Εργασιών (βλ. στους Κανονισμούς).


Συντονιστική Επιτροπή

Χατζηαναστασίου Νικόλαος, Καθηγητής (Διευθυντής) Νίντος Αλέξανδρος, Καθηγητής Πατσουράκος Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής Λώλης Χρηστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μπάκας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής


Κανονισμοί
Άλλες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ “Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον”
Επικοινωνία

Διεύθυνση:

ΠΜΣ στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 45110 Ιωάννινα

Γραμματεία:

κα Ευγενία Νάκου, enakou@uoi.gr, τηλ. 2651007491

Χάρτης πρόσβασης:


Μετάβαση στο περιεχόμενο