Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες και την Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής

Ενεργό έως το 2018

Δεν επανιδρύθηκε μετά το 2018

Γενικά
Στόχος του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι η κατάρτιση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και η προαγωγή της Διδακτικής της Φυσικής. Δίδεται έμφαση στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαίδευση και την παραγωγή διδακτικού υλικού σε θέματα τόσο Κλασικής Φυσικής όσο και στις περιοχές αιχμής της σύγχρονης έρευνας. To Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα, συνδυάζει σύγχρονες τεχνολογίες, μεθόδους τηλεμάθησης, σύγχρονες παιδαγωγικές τεχνικές, ενσωματώνει την έρευνα στην κατάρτιση αυτών που πρόκειται να διδάξουν τη Φυσική και οδηγεί στην εμβάθυνση κατανόησης των Βασικών εννοιών της Φυσικής. Αποτέλεσμα του προγράμματος είναι η παραγωγή αποφοίτων, πολλοί των οποίων ενδέχεται να υπηρετούν ήδη στη Μέση Παιδεία, οι οποίοι θα μπορούν να αναδειχθούν σε Καθηγητές-Στελέχη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

To ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη "Διδακτική της Φυσικής με Σύγχρονες Τεχνολογίες και Μεθόδους". Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων
των Σχολών Θετικών Επιστημών και των Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Η ίδρυση του προγράμματος και οι τροποποιήσεις βασίζονται στα ΦΕΚ: 1980/31-12-2003, ΦΕΚ Τροποποίησης:1404/6-8-2007, ΦΕΚ Αντικατάστασης: 2024/257-2014.

Εισαγωγή Φοιτητών

Η εισαγωγή φοιτητών γίνεται μετά από προκύρηξη και με βάση την επίδοση σε γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη. Οι εξετάσεις στη αφορούν Γενική Φυσική (Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) και την Αγγλική Γλώσσα (Απαραίτητη προϋπόθεση η επιτυχής εξέταση). Στην προφορική συνέντευξη όπου συνεκτιμάται ο βαθμός πτυχίου, οι συστατικές επιστολές, οι πρόσθετοι τίτλοι σπουδών κ.ά

Απόφοιτοι Τμημάτων Φυσικής με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσο του επτά (7) και διάρκεια φοίτησης έως πέντε (5) έτη καθώς και κάτοχοι Μ.Δ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το ανωτέρω Π.Μ.Σ. απαλλάσσονται από τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Γενική Φυσική.

Πρόγραμμα Σπουδών και Διδάσκοντες

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες ECTS.
 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τίτλος Διδάσκων/ντες ECTS
Μ311 Διδακτική της Φυσικής I Κώτσης Κ.(ΠΤΔΕ) 5
Μ312 Θέματα Βασικής Φυσικής I Κοσμάς Θ. 5
Μ313 Παιδαγωγική Ψυχολογία Καραγιάννη-Καραγιαννοπούλου Ε. (ΦΠΨ) 5
Μ314 Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και εφαρμογές
στη διδασκαλία της Φυσικής
Δούβαλης Α., Ρίζος Ι. 5
Μ315 Πειράματα Φυσικής στην Εκπαίδευση I Δούβαλης Α. 5
Μ316 Πρακτική Άσκηση στη διδασκαλία της Φυσικής Ι Δούβαλης Α., Ρίζος Ι 5

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ:
Κωδικός Τίτλος Διδάσκων/ντες ECTS
Μ321 Διδακτική της Φυσικής II Δούβαλης Α. 5
Μ322 Θέματα Βασικής Φυσικής II Κοσμάς Θ. 5
Μ323 Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Εφαρμογές στη Διδασκαλία της Φυσικής Ρίζος Ι. 5
Μ324 Πειράματα Φυσικής στην Εκπαίδευση IΙ Καμαράτος Μ. 5
Μ325 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Εμβαλωτής Α.(ΠΤΔΕ) 5
Μ326 Πρακτική Άσκηση στη διδασκαλία της Φυσικής ΙΙ Καμαράτος Μ., Ρίζος Ι 5

Τα μαθήματα διδάσκονται 3 ώρες/εβδομάδα.

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τίτλος Διδάσκων/ντες ECTS
Μ330 Διπλωματική Εργασία   30

 

Μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης ΜΔΕ