Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορα κα. Φωτεινής Σκάρα με θέμα: «Cosmological Observational Constraints on Modified Gravity Theories» θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 και ώρα 17.00.

Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει μέσω του MS TEAMS.

Όνομα Ομάδας στο MS Teams: "Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Φωτεινή Σκάρα"

Κωδικός σύνδεσης MS Teams: 8ojzis9

Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ahmhyjityFxzKnUDJ47wzjHbvF8SgrnOLKm93BYV2c2o1%40thread.tacv2/1653663468281?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22e5393a42-2cf2-4c49-94a3-9e58cbe0a61c%22%7d