Οπτογαλβανική φασματοσκοπία laser του Sr: αυτοϊονιζόμενες 4dnl καταστάσεις Rydberg με άρτια ομοτιμία και J=0-5

Διδάκτωρ: 
Τζιμογιάννης Αθανάσιος
Επιβλέπων: 
Τσέκερης Περικλής
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 1991