Πολλαπλότητες και ωκύτητες φορτισμένων σωματίων που παράγονται σε αλληλεπιδράσεις πρωτονίων - αντιπρωτονίων ενέργειας 200,546,900 GeV στο κέντρο μάζας

Διδάκτωρ: 
Ευαγγέλου Ιωάννης
Επιβλέπων: 
Τριάντης Φρίξος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Τρίτη, 13 Ιουνίου 1989