Πρόσκληση σε διάλεξη υποψηφίου για θέση Αναπληρωτή Καθηγητή

Καλούνται οι φοιτητές και τα μέλη του Τμήματος και τα μέλη του  εκλεκτορικού σε διάλεξη του κ Αχιλλέα Πασσιά (Sorbonne University, France)  με θέμα «Πρόοδος στο AdS(3) τοπίο» που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω ms-teams  την Παρασκευή  3 Νοεμβρίου ώρα 13:00. Ο κ Α. Πασσιάς είναι υποψήφιος για  την πλήρωση μίας  κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Υψηλών Ενεργειών».

Σχετικό link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ay59AzvjFnS0Jo4uuB96kHOoAUqZAQ1u57C63flk4pS41%40thread.tacv2/1697963971709?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22a9164f7d-7d0b-42ea-b9f0-8658aa3bdb38%22%7d