Πρόσκληση σε διάλεξη υποψηφίου για θέση Καθηγητή/Αναπληρωτή Καθηγητή

Καλούνται οι φοιτητές και τα μέλη του Τμήματος και τα μέλη των αντίστοιχων εκλεκτορικών σε διάλεξη του κ Βασιλείου Οικονόμου (ΑΠΘ) με θέμα «Κοσμολογία και Αστροσωματιδιακή Φυσική πέραν του Καθιερωμένου Προτύπου» που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω ms-teams την Πέμπτη  2 Νοεμβρίου ώρα 13:00. Ο κ Β. Οικονόμου είναι υποψήφιος για  την πλήρωση μίας  κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Υψηλών Ενεργειών».

Σχετικό link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ay59AzvjFnS0Jo4uuB96kHOoAUqZAQ1u57C63flk4pS41%40thread.tacv2/1697963971709?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22a9164f7d-7d0b-42ea-b9f0-8658aa3bdb38%22%7d