ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας τους και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (ένδειξη φακέλου "εγγραφή πρωτοετούς φοιτητή"), τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γραμματεία Τμήματος Φυσικής (Μεταβατικό Κτίριο)
Πανεπιστημιούπολη
45110 Ιωάννινα
  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου.
  2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α)  (επισυνάπτεται).
  3. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται). 
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δεν  χρειάζεται επικύρωση).
  5. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα πρέπει να υποβάλουν:

  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησαν
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ.358/τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με Κοινή Υπουργική Απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

Οι επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, θα πρέπει να υποβάλουν και:

  • Σχετική βεβαίωση, ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή ΄Εβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Η κατάθεση δικαιολογητικών με αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου) μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 26510 0 7490, 7491, 7192).

Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους στην ακόλουθη διεύθυνση:  https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών και η χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών και κωδικών πρόσβασης για τις Ιδρυματικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα είναι δυνατή μόνο μετά το πέρας της περιόδου ηλεκτρονικής εγγραφής και αφού το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) αποστείλει στις Γραμματείες των Τμημάτων τον κατάλογο των εγγεγραμμένων φοιτητών (που προέβησαν σε ηλεκτρονική εγγραφή). 

Συνημμένο Αρχείο: