Πρόγραμμα ημερίδας παρουσίασης προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

Η ημερίδα παρουσίασης των διπλωματικών εργασιών προπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 στην αίθασα Σεμιναρίων του Τμήματος Φυσικής (3ος όροφος κτηρίου Φ2).

Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν στις 11:00 και θα είναι 15λεπτες (10-12 λεπτά παρουσίαση + 3 λεπτά ερωτήσεις).

Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών θα μεταδίδονται και διαδικτυακά στην πλατφόρμα Teams στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM5ZjVhZWQtZjRkOS00OGIyLWEwZmItZjllOTI3YTkxZTE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22af1187e2-695d-43ad-a691-722bf23952f7%22%7d

code: a022qmd
 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.