Επιλογή νέων Φοιτητών Πρεσβευτών σταδιοδρομίας

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα το με αριθμ. πρωτ. 10750/2-2-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: "Επιλογή νέων Φοιτητών Πρεσβευτών Σταδιοδρομίας στο πλαίσιο του σχεδίου "EU Careers Ambassadors 2022-2023" της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (European Personnel Selection Office - EPSO)".